Zarządzanie Nieruchomościami

   W „Przytulnym Kąciku” zarządzamy nieruchomościami w sposób odpowiedzialny. Pracujemy zgodnie z naszą dewizą

„jeśli coś robisz - rób to dobrze.”

Naszym celem jest Państwa satysfakcja i obustronna, udana współpraca.

 

I.   Zakres naszych obowiązków jako zarządcy:

 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty ( lub dwóch ) i regulowanie wszystkich zobowiązań wspólnoty ze środków zgromadzonych na tym rachunku
 • przygotowywanie planu gospodarczego, na każdy kolejny rok oraz plan prac remontowych,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • utrzymanie w należytym porządku i czystości wszystkich części wspólnych nieruchomości,
 • zlecanie wszystkich wynikających z prawa obowiązkowych przeglądów,
 • wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw,
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali w lokalach wyodrębnionych,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz zaliczek pobieranych na media,
 • windykacje opłat należnych od właścicieli lokali, w tym razie konieczności
  w postępowaniu sądowym,
 • inne - wynikające z „Ustawy o własności lokali”, a zlecone nam przez zarząd danej wspólnoty.


II.   Obsługa księgowa
   Do obsługi księgowej zarządzanych przez nas Wspólnot wykorzystujemy program „LOKALE”, który umożliwia:

 • każdemu członkowi Wspólnoty wgląd do swojej kartoteki , zawierającej dane o wysokości należnych zaliczek oraz o terminie ich wpłat na konto,
 • każdemu członkowi zarządu danej wspólnoty wgląd do kont wszystkich członków wspólnoty oraz do wszystkich operacji księgowych wspólnoty.

   Funkcję kontrolną nad prowadzonymi przez nas rozliczeniami zleciliśmy firmie zewnętrznej „PRO CALCULO” z Krakowa, ul. Wenecja 5/5, która odpowiedzialna jest również za sporządzenie rocznych bilansów i rachunku zysków i strat.

 

III.   Współpraca z zarządami
   W swej pracy stawiamy na ścisłą współpracę z zarządami znajdujących się pod naszą opieką Wspólnot. To z nimi podejmujemy wszystkie strategiczne decyzje, w tym:

 • wybór firmy sprzątającej i zakresu jej obowiązków,
 • wybór towarzystwa ubezpieczeniowego i zakresu polisy,
 • wybór oferty na planowane prace remontowe i treści podpisywanych umów,
 • wiele innych

 

IV.   Firmy, z którymi współpracujemy
Przy utrzymaniu czystości współpracujemy m. innymi z następującymi firmami:

 • San - Po,
 • Dom - serwis,
 • Firma usług czystościowych P. Kwapień,
 • Firma sprzątająca Marek Liszka

W zarządzanych nieruchomościach usługi pogotowia technicznego świadczą m. in. następujące firmy:

 • Instalsool - usługi elektryczne,
 • Toma - usługi hydrauliczne,
 • Okno-Mar - naprawy i regulacje drzwi,
 • No - Gravity - usługi wysokościowe,
 • Krzysztof Szczerba - prace ogólnobudowlane


V.   Wynagrodzenie zarządcy
    Stawki naszego wynagrodzenia są bardzo zróżnicowane - wahają się w granicach 0,60 zł/m2 do 1,50zł/m2. W niektórych przypadkach wynagrodzenie przeliczane jest na lokal mieszkalny - wówczas wynosi ono od 35 zł/lokal do 60 zł/lokal.
Wynagrodzenie to sprawa bardzo indywidualna, zależna od:

 • wielkości wspólnoty - im mniejsza wspólnota, tym stawka jednostkowa jest niestety wyższa,
 • zakresu obowiązków m. innymi ilości mediów do rozliczenia, ilości i zakresu planowanych remontów itp.

Każda wspólnota ma własną specyfikę i każdą traktujemy indywidualnie.

 

VI.   Co gwarantuje Państwu współpraca z „Przytulnym Kącikiem”?

 • uczciwość we wszystkich działaniach,
 • kompetencję i odpowiedzialność,
 • życzliwość i dyspozycyjność,
 • ścisłą współpracę z zarządem wspólnoty przy podejmowaniu wszystkich kluczowych decyzji, w tym: przy wyborze firm współpracujących (np. firmy sprzątającej, ubezpieczyciela itp.) oraz przy wyborze wykonawców prac remontowych,
 • dostęp przez Internet dla członków wspólnoty (dzięki indywidualnym hasłom) do własnego konta księgowego,
 • konsekwencję w egzekwowaniu należnych opłat od członków wspólnoty,
 • postępowanie zgodnie z wolą większości i nie uleganie naciskom pojedynczych członków wspólnoty.


   W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości, pomożemy zrozumieć to co dla Państwa niezrozumiałe. Zapraszamy serdecznie do współpracy.